Tinker Nature Park ??‍♀️ #thisisroc ?: @ktmlaw #roc #rochester #rochesterny #explorerochester #iloveny #ispyny #upstateny #upstatenewyork #westernny #wny #flx #fingerlakes #visitroc #iheartroc

Friends of Thisisroc!