Breakfast sandwich goals (served all day) @villagebakeryandcafe ?☀️☕️ #rocyourmouth ?? #thisisroc #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstate #upstateny #upstatenewyork #newyork #585 #roctopshots