Winter Wonderland in the #585 ☃️? #thisisroc ?: @anarichi. #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstateny #exploreny #roc #roctopshots

Friends of Thisisroc!