Snowy stroll on Park Ave ☃️☕️❄️ #thisisroc ?: @metootravels. #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstateny #exploreny #585 #roctopshots