Reflections @ Irondequoit Bay Outlet ?? #thisisroc ?: @larrymandelker. #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstateny #exploreny #585 #roctopshots