Brunch from @ridgedonut ☕️? #rocyourmouth ??? #thisisroc #roc #rochester #visitroc #iloveny #rochesterny #explorerochester #ispyny #upstate #upstateny #upstatenewyork #westernny #wny #flx #fingerlakes #fingerlakesny #newyork #newyorkstate #ny #exploreny #scenicny #cny #myflx #585